10.7456/ctc_2017_02

DISEASES AND THE POSSIBLE EFFECTS THAT THE NEW MEDIA BROUGHT INTO THE DIGITALIZING WORLD

Ayten ÖVÜR

 

ABSTRACT

In this day and age where it is impossible to run away or stay away from technology and digitalization, every invention and progress bring along possible danger. Possible issues that the people who are always on their phone or the people who work sitting on computer all day long and the connection between diseases of our age and those technologies has reached unignorable sizes. The objective in this study which is prepared with a critical approach is to research those possible problems and evaluate on magnitudes they can reach in the future.

Keywords: New media, digitalization, disease

 

FULL PAPER

PDF

 

REFERENCES

[1]        Akca, E. B (2014). Demokratik Katılım Bağlamında Yeni Medya ve Dijital Yurttaşlık. Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar içinde. 1. Basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

[2]        Altunbaş, F (2014). Sosyal Medyaya Genel Bir Bakış. Müge Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine Vol.2. içinde (45-92). 1. Basım. İstanbul: Literatürk Academia Yayınları.

[3]        Arar, Y. B (2014). Bir Kuşak/Zihniyet Çatışması Bağlamında Geleneksel Medya-Yeni Medya Gerilimi ve Gazetecilik Eğitimi. Müge Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine Vol.2. içinde (121-146). 1. Basım. İstanbul: Literatürk Academia Yayınları.

[4]        Aydınlık.com.tr (2017). Yanlış Kullanım Fıtık Ediyor. https://www.aydinlik.com.tr/saglik/2017-haziran/yanlis-kullanim-fitik-ediyor

[5]        Binark, M. ve Bayraktutan G (2013). Yeni Medya ve Etik. 1. Basım. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

[6]        Binark, M (2014). Yeni Medya Çalışmalarına Araştırma Yöntem ve Teknikleri. 1. Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

[7]        Bhais, Z. B (2017). İnternet Bağımlılığının Tedavisi ve Ailenin Tedavideki Yeri. 4. Uluslararası İletişim Günleri. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi. 27-28 Nisan 2017. http://www.uskudar.edu.tr/tr/icerik/2233/dijital-bagimlilik-2-gun-suren-4-uluslararasi-iletisim-gunlerinde-tartisildi-

[8]        Çakır, M (2014). Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar. 1. Basım. İstanbul: Doğu Kitabevi.

[9]        Çakır, S. Y (2014). Marka Toplulukları: Markaların Sanal Ortamdaki Etkileşim Alanları. Emel Baştürk Akca, (Ed.). Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar içinde. 1. Basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

[10]      Dedeoğlu, G (2016). Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik. 1. Basım. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

[11]      Demir, M (2013). Yeni Medya Üzerine. 1. Basım. İstanbul: Literatürk Academia Yayınları.

[12]      Erdoğan, İ (2014). Yeni Medya Gazeteciliğinde Etik Bir Paradigma Belirlemenin Kapsamı ve Sınırları. Emel Baştürk Akca, (Ed.), Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar içinde (s. 79-102). 1. Basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

[13]      Freud, S (2007). Uygarlık, Din ve Toplum. 6. Basım (Çev. Selçuk Budak). İstanbul: Öteki Yayınevi

[14]      Hürriyet.com.tr. (2012). Bu hastalık mouse tutan elleri seviyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sun. http://www.hurriyet.com.tr/bu-hastalik-mouse-tutan-elleri-seviyor-19906924 [04.08.2017]

[15]      Gün, F. S (2013). Tüketici Özgürlüğü@ sosyalmedyareklamlar.com. And Algül ve Neda Üçer (          Ed.), Yeni Medya’da Demokrasi içinde (s. 83-112). İstanbul: Literatürk Yayınları.

[16]      Güney, B (2017). Dijital Bağımlılığın Dijital Kültüre Dönüşmesi: Netlessfobi. İstanbul Aydın Üniversitesi. e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM May 2017 Volume 1 Issue 2 Submit Date: 18.03.2017, Acceptance Date: 18.04.2017, DOI NO: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2017.1/2.207-213

[17]      Güney, E (2014). Dijital Görsel Kültür ve Yeni Medya Ekseninde Sanatın Değişen Rolü. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Seylan. Samsun, 2014.

[18]      Gürer, M (2015). TV İstasyonlarının Web ve Sosyal Medya Kullanımı. Sedat Özel (Ed.)Yeni Medya Çağında Televizyon içinde (s. 36-64). 1. Basım. İstanbul: Derin Yayınları.

[19]      Işık Üniversitesi (2016). Bilgisayar / İnternet Bağımlılığı. Psikolojik Danışmanlık Merkezi. http://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/rektorluk/psikolojik-danismanlik-merkezi/yeni-ogrenciler/bilgisayar/internet-bagimliligi

[20]      Kahraman, M (2014). Sosyal Medya 101 2.0. 3. Basım. İstanbul: Mediacat kitapları.

[21]      Karaduman, H (2014). Dijital Dünya’da Dijital Vatandaşlık Eğitimi Nasıl Olmalı? Emel Baştürk Akca, (Ed.), Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar içinde (s. 103-126). 1. Basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

[22]      Karagöz, U (2016). Dijital Dönüşüm ve Türkiye. İdarecinin Sesi, 171. sayı, Mayıs – Haziran 2016. http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/ugurkaragoz_Dijital%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20ve%20T%C3%BCrkiye.pdf

[23]      Kılıç, N. S (2016). Sanal Alem Üzerine Schutzcu Bir Çözümleme. A. Çağlar Deniz ve Banu Hülür (Ed.), Yeni Medya ve Toplum içinde (s. 57-78). 1. Basım. İstanbul: Literatürk Academia Yayınları.

[24]      Kıpçak, N. S (2016). Yeni Karnaval Olarak Yeni Medya: Karnavalesk Nitelikleri İle Twitter. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Tv Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Mukadder Çakır İstanbul.

[25]      Kürkçü, D. D (2016). Yeni Medya ve Gençlik. Birinci Baskı. İstanbul: Kriter Yayınevi.

[26]      Lievrouw, L. A (2016). Alternatif ve Aktivist Yeni Medya. İ.S. Temizalp (çev.). İstanbul: Epsilon Yayınevi.

[27]      McMillan, S. J. ve J. S. Hwang (2016). Algılanan Etkileşimlilik Ölçümleri – Etkileşimlilik Algılamalarını Biçimlendirmede İletişimin Yönü, Kullanıcı Kontrolü ve Zaman Keşfi. Himmet Hülür ve Cem Yaşın (Ed.), Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi içinde (s. 373-395). H. Hülür ve B. Ayaz (çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi.

[28]      Moore, G (2017). Dengesizlik, Bozukluk ve Dopamin Etkisi: Teknoloji Her Zaman Bağımlılık Yapmıştır, Dijital Medya Neden Farklı Olsun? 4. Uluslararası İletişim Günleri. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi. 27-28 Nisan 2017. http://www.uskudar.edu.tr/tr/icerik/2233/dijital-bagimlilik-2-gun-suren-4-uluslararasi-iletisim-gunlerinde-tartisildi-

[29]      Noyan, C. O (2017). Neden Bağımlı Oluyoruz? 4. Uluslararası İletişim Günleri. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi. 27-28 Nisan 2017. http://www.uskudar.edu.tr/tr/icerik/2233/dijital-bagimlilik-2-gun-suren-4-uluslararasi-iletisim-gunlerinde-tartisildi-

[30]      Özkan, G. Ş (2014). Ağ Tabanlı Sahnede Benliğin Sunumu: İdealize Edilmiş Duygular. İdil Sayımer (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları içinde (s. 244-282). 1. Basım. İstanbul: Literatürk academia Yayınları.

[31]      Öztürk, M. S (2017). Dağ Medya ve Türkiye’de Veri Gazeteciliği. Erkan Saka, Vehbi Görgülü ve Anıl Sayan (Ed.). Yeni Medya Çalışmaları IV Dijitalleşen Gazetecilik İçin Yeni İş Modelleri içinde (s. 241-260). 1. Basım. İstanbul: Taşmektep Yayınları.

[32]      Öztürk, U. C (2015). Bağlantıda Kalmak ya da Kalmamak İşte Tüm Korku Bu: İnternetsiz Kalma Korkusu ve Örgütsel Yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 8 Sayı: 37. Nisan 2015. www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581

[33]      Pavlik, J. V (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik.1. Basım. M. Demir, B. Kalsın (çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.

[34]      Polat, R (2017). Dijital Hastalık Olarak Nomofobi. İstanbul Aydın Üniversitesi. e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM May 2017 Volume 1 Issue 2. Submit Date: 20.03.2017, Acceptance Date: 21.04.2017, DOI NO: 10.17932/IAU.EJNM. 25480200.2017.1/2.164-172

[35]      Sağır, A (2016). Facebook Gruplarında Üretilen Taraftar Kimlikleri. A. Çağlar Deniz ve Banu Hülür (Ed.), Yeni Medya ve Toplum içinde (s. 215-258). 1. Basım. İstanbul: Literatürk Academia Yayınları.

[36]      Salı, J. B (2012). Yeni Medya Okuryazarlığı. Deniz Yengin (Ed.), Yeni medya ve… içinde (s. 291-309). 1. Basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.

[37]      Sütçü, C. S (2012). Sosyal Medyaya Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler. Deniz Yengin (Ed.), Yeni medya ve… içinde (s. 74-89). 1. Basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.

[38]      Sütçü, C. S. ve A. Algül (2013). Teknolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi Açısından İnternetin Kısıtlı Sosyal Çevresi Üzerine Bir Araştırma. And Algül ve Neda Üçer (Ed.), Yeni Medya’da Demokrasi içinde (s. 55-81). İstanbul: Literatürk Yayınları.

[39]      Tarhan N (2016). İnternet Bağımlılığı Hakkında Her Şey… Men’s Health/Eylül 2016. http://www.nevzattarhan.com/internet-bagimliligi-hakkinda-her-sey-.html

[40]      Tarhan, N (2017). Dijital Bağımlılık. 4. Uluslararası İletişim Günleri. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi. 27-28 Nisan 2017. http://www.uskudar.edu.tr/tr/icerik/2233/dijital-bagimlilik-2-gun-suren-4-uluslararasi-iletisim-gunlerinde-tartisildi-

[41]      Tetik, C (2015). Sosyal Medya Alternatif Bir Kamusal Alan Olabilir mi? Mehmet Gökhan Genel (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları içinde (s. 195-217). 1. Basım. İstanbul: Ekin Yayınevi.

[42]      Tiryaki, S (2015). Sosyal Medya ve Facebook Bağımlılığı. 1. Basım. İstanbul: Literatürk Yayınları.

[43]      Tunçel, A (2014). Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Demokratik Siyaset. Emel Baştürk   Akca, (Ed.), Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar içinde (s. 59-78). 1. Basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

[44]      TÜİK, (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779

[45]      TÜİK, (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862

[46]      Yalçın, G (2017). Gazetecilikte Dijital Değişim: Online Gazetecilik hürriyet.com.tr örneği. Erkan Saka, Vehbi Görgülü ve Anıl Sayan (Ed.). Yeni Medya Çalışmaları IV Dijitalleşen Gazetecilik İçin Yeni İş Modelleri içinde (s. 175-191). 1. Basım. İstanbul: Taşmektep Yayınları.

[47]      Yengin, D (2012). Yeni medya ve… 1. Basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.

[48]      Yengin, D (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. 2. Basım. İstanbul: Derin Yayınları.

[49]      Yengin, D (2015). Sosyal Medya Araştırmaları. 1. Basım. İstanbul: Paloma Yayınevi.

[50]      Yetişkin, E (2016). Sosyal Medya ve Sıradanlaşan Gözetim. A. Çağlar Deniz ve Banu Hülür (Ed.), Yeni Medya ve Toplum içinde (s. 21-55). 1. Basım. İstanbul: Literatürk Academia Yayınları.

[51]      Yörükan, T (2017). Alfred Adler’in Benimsediği Görüşler. Felsefe.       https://www.aymavisi.org/felsefe/Alfred%20Adler’in%20Benimsedigi%20Felsefi%20Gorusler.html