YÖNETMELİK

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

YENİ MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; yeni medya alanında bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak, uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak ve ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri

MADDE 6 (1) Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri şunlardır:

a) Yeni medya alanında ilgili birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

b) Merkezin amacı ile ilgili konularda ortak çalışmaları planlamak, organize etmek, konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları, bilimsel çalışmalar yayınlamak, uygulamalı eğitimler vermek ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

e) Araştırma çıktılarından, Merkezin amacı ve çalışma alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamlarda yayınlamak.

f) Merkezin amacı ile ilgili konularda Üniversite bünyesinde bulunan birimler ile işbirliği yaparak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için gereken desteği vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından bilim ve teknoloji konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Ayrıca aynı niteliklere sahip bir veya iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona ermiş sayılır. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak.

d) Proje veya danışmanlık hizmetlerine ilişkin esaslara göre uygulama yapılmasını sağlamak.

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı/yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yurt içinden ve/veya yurt dışından uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Resmi Gazete: 7 Mayıs 2017 – 30059