10.7456/ctc_2017_08

TO EXAMINE REASONS OF SOCIAL MEDIA USAGE THROUGH PERSONAL AND BRAND IMAGE MANAGEMENT

Hakan TAN

 

ABSTRACT

The image is the imagination that emerges as a result of the interaction between the person and others and the objects and life practices. The image of the object leads to the desire to have access to the object, leads to dependency and even compliance, identification and internalization of the object in the process.In this way, the object produced by man is metamorphosed and transformed into an independent entity, and the object acquires identity, personality and self within the process. As for theoreticians, they are explaining this relation as “we are what we have” and “we think what we look at”. As for self, it comes into existence as a result of persons interaction with objects and others in social structure and representment of self is accepted as persons image. According to self-theorists, people aim to protect and strengthen their self-image, and use social relations as a means to achieve their goals. People use the image of objects to have the image they desire and manage dramaturgy and impression in their social relations. Thanks to the development of the Internet and technology, the convergence and digitization of communication tools and information technologies has created new media. Peoples desire to socialize and the possibility of technology enabled McLuhan’s concept of “global village” and created social media channel. With the help of new media tools, people now join social media, create images, symbols and showings created by artists in Antique Age, Medieval Age and Renaissance, and becoma a media producer. While the people in the social media channel manage image through dramaturgy and impression management, brands manage image with public relations, advertisement and integrated marketing communication applications. Bourdieu refers to the settled place, settlers, habits and processes in the concept “habitus”. In this context, study aims to explain the relationship between social media (place of settlement) and those who use social media (settlers) based on the concept of “habitus” and the direction of personal and brand image of habits arising as a result of this relationship and process. The study is written within the scope of doctorate thesis titled “Transformation of personal and brand image management in social media” which is still going on in Istanbul Aydın University and descriptive research method which is applied research method and application of communication science is used.

Keywords: Social media, Image, Brand, Self, Image Management

 

FULL PAPER

PDF

 

REFERENCES

[1]        Aristoteles. (2016). Retorik, çev: Doğan, M. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

[2]        Aristoteles. (1998). Nikomakhos’a Etik, çev: Babür, S. Ankara: Ayraç Yayınevi.

[3]        Adorno T. W. (2014). Kültür Endüstrisi-Kültür Yönetimi, çev: Ülner, N. Tüzel, M. & Gen E. İstanbul: İletişim Yayınları.

[4]        Baron, A. B. & Byrne D. (1997). Social Psychology, A Viacom Company, Printed in the United States of America,

[5]        Baştan, S. (2009). Kuramdan Uygulamaya Etkileşimli İletişim Tasarımı, Ankara: Nobel Yayın.

[6]        Baudrillard, J. (2009). Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, çev: Adanır O. & Bilgin, A. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

[7]        Baudrillard, J. (2013). Tüketim Toplumu, çev: Deliceçaylı, H. & Keskin, F. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

[8]        Belk, R. (1988). “Possessions and the Extended Self”, Journal Of Consumer Research, Vol.15. September. pp: 139-168.

[9]        Belk. R. (1989). “Extended Self and Extending Paradigmatic Perspective” Journal Of Consumer Research, Vol. 16. June. pp: 129-132.

[10]      Belk, R. (2013). “Extended Self in a Digital World”, Journal Of Consumer Research, Vol.40. No.3. October. pp: 477-500.

[11]      Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi, Kültürel Kavramlarına Giriş, çev: Emir, Ö. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

[12]       Bourse, M. & Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Binark, M. (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, drl. Binark, M. İstanbul Ayrıntı Yayınları.

[13]       Briggs, A. & Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, çev: Şener, İ. İstanbul: İzdüşüm Yayınları.

Budak, G. & Budak, G. (2014). İmaj Mühendisliği Vizyonundan Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

[14]      Bulduklu, Y. (2015). İmaj Yönetimi, Yaklaşımlar, Taktikler, Stratejiler, Konya: Seba Ofset Matbaacılık, Literatürk Academia,

[15]      Cohen, J. B. (1989). “ An Over – Extended Self?” Journal Of Consumer Research, Vol. 16. No. 1. pp: 125-128.

[16]       Debord, G. (2014). Gösteri Toplumu, çev: Ekmekçi, A. ve Taşkent, O. İstanbul Ayrıntı Yayınları.

[17]       Eco, U. (2009). Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, çev: Atakay, K. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

[18]       Ellul, J. (2003). Teknoloji Toplumu, çev: Ceylan, M. İstanbul: Bakış Yayınları.

[19]       Ellul, J. (2015). Sözün Düşüşü, çev: Arslan, H. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

[20]       Erdoğan, İ. (2014). Medya Teori ve Araştırmaları, Ankara: Erek Matbaacılık.

[21]       Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram, Ankara: Pozitif Matbaacılık.

[22]       Ertürk, Y. D. (2011). Sosyal Psikoloji Ders Notları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul.

[23]       Ertürk, Y. D. (2010). Davranış Bilimleri, İstanbul: Kutup Yıldız Yayınları.

[24]       Fiske, J. (2015). İletişim Çalışmalarına Giriş, çev: İrvan S. Ankara: Pharmakon Yayınevi.

[25]      Forsyth, P. (2009). Marketing, A Guide To The Fundamentals, The Economist In Association Profile Books Ltd. London.

[26]       Freud, S. (2012). Kitle Psikolojisi, çev: Şipal, K. İstanbul: Cem Yayınevi.

[26]      Fromm, E. (2015). Rüyalar Masallar Mitler, çev: Arıtan, A. ve Ökten, K. İstanbul: Say yayınları. (Özgün adı: The Forgotten Language. An Introduction to the Understanding of Dreams Fairy Tales and Myths).

[27]      Fromm, E. (2015b).Sahip Olmak ya da Olmak, çev: Arıtan, A.İstanbul Say Yayınları.(Özgün adı:To Have or To Be).

[28]      Fuchs, C. (2016). Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş, çev: Saraçoğlu, D. & Kalaycı, İ. Ankara: NotaBene Yayınları.

[29]      Gerbner, G. (2010). “Kitle İletişimin Araçları ve İletişim Kuramı”, Kitle İletişim Kuramları, çev: Mutlu, E. drl: Mutlu, E. Ankara: Ütopya Kitabevi, s: 75-100.

[30]       Gerbner, G. (2014). Medyaya Karşı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

[31]      Goffman, E. (1978). The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin Books Ltd. Made and printed in Great Britain by Cox & Wyman Ltd, London. Goffman, E. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, çev: Cezar, B. İstanbul: Metis Yayıncılık.

[32]      Gombrich, E. H. (2015), İmge Ve Göz, çev: Atakay, K. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Orginal title: The Image and the Eye, 1982, Phaidon Press Limited)

[33]      Guiraud, P. (1990). Göstergebilim, çev: Yalçın, M. Sivas: Önder Matbaacılık ve Gazetecilik Ofset, .y. özel yayım (Özgün adı: La semiologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1971).

[34]       Güney, S. (2012). Sosyal Psikoloji, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

[35]       Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Ekinoks Yayın Dağıtım.

[36]      Habermas, J. (1996). İletişimsel Eylem Kuramı 1.Cilt Eylem Rasyonelliği ve Toplumsal Rasyonelleşme 2. Cilt İşlevselci Aklın Eleştirisi Üzerine, çev: Tüzel, M. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

[37]      Harris, T. L. & Whalen, P. T. (2009) 21.Yüzyılda Pazarlama Profesyonelinin Halkla İlişkiler El Kitabı, çev: Görpe, S. İstanbul: Rota Yayınları.

[38]      Kağıtçıbaşı, Ç. (2009). Family, Self, and Human Development Across Cultures, Theory and Applications, United States of America: Psychology Press.

[39]      Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2015). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınevi.

[40]       Kara, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi, İstanbul: Beta Basım Yayın.

[41]       Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management, 4e, Pearson Education Limited, England.

[42]       Kotler, P. (2000) Kotler On Marketing, Simon&Schuster UK Ltd. London.

[43]       Lang, K. (2010). İletişim Araştırmaları: Kökenleri ve Gelişmesi, Kitle İletişim Kuramları,çev: Mutlu, E. drl: [44]     Mutlu, E. Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Kitabevi, s: 27-41.

[45]       Lazar, J. (2009). İletişim Bilimi, çev: Anık, C. Ankara: Vadi Yayınları.

[46]       Marcuse, H. (1990). Tek Boyutlu İnsan, çev: Yardımlı, A. İstanbul: İdea Yayınları.

[46]      Mattelart, A. & Mattelart, M. (2011). İletişim Kuramları Tarihi, çev: Zıllıoğlu, M. İstanbul: İletişim Yayınları.

[47]      McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisisi, çev: Güven, G. Ç. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

[48]      McLuhan, M & Powers, B. R. (1992). The Global Village, Oxford University Press, United States of America.

[49]      McLuhan, M & Fiore, Q. (2012). The Medium is the Massage (Medya Mesajı Medya Masajıdır) çev: Haydaroğlu, İ. İstanbul: Mediacat Kitapları.

[50]      McQuail D. (2006). McQuail’s Mass Communication Theory, (Fifth Edition), Sage Publications Ltd. Printed in Great Britain by The Alden Press, Oxford.

[51]      McQuail, D. & Windahl, S. (2010). İletişim Modelleri –Kitle İletişim Çalışmalarında-, çev: Yumlu, K. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

[52]       Morva, O. (2013). Chicago Okulu, İstanbul: Doruk Yayımcılık.

[53]      Özdemirci, A. (2012). Popüler Kültür, Tüketim Psikolojisi ve İmaj Yönetimi: Türkiye (1950-1980), İstanbul: Beta Yayınları.

[54]      Özer, S. (2014). Genişletilmiş Benlik Teorisi (The Extented Self Theory), ed. Yağcı, İ. M ve Çabuk, S. Pazarlama Teorileri, İstanbul: MediaCat Kitapları, s: 418-455.

[55]       Piercy, J. (2013). Semboller, Evrensel Bir Dil, çev: Tuna, U. D. İstanbul: Aykırı Yayıncılık.

[55]      Polat, S. & Arslan, Y. (2015). Örgütsel Yaşamda İmaj: İmaj Geliştirme ve Yöntemi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

[56]      Rifat, M. (2014b). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2.Temel Metinler, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

[57]       Ritzer, G. (2011). Modern Sosyoloji Kuramları, çev: Hülür, H. Ankara: De Ki Basım Yayım.

[58]       Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2014). Sosyoloji Kuramları, çev: Hülür, H. Ankara: De Ki Basım Yayım.

[59]      Tan, H. (2017). İtibar Kavramında Reklamın Önemi ve Reklamın Marka Dünyasına Etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Nisan, Vol. 9. s:1-23.

[60]      Tasner, M. (2011).Anında Pazarlama, Web 3.0 Pazarlama Klavuzu, çev: Özer, A. İstanbul: MediaCat Kitapları.

[61]      Thompson, B. J. (2010) “ Kitle İletişimin Bazı Özellikleri”, Kitle İletişim Kuramları, çev: Mutlu, E. drl: Mutlu, E. Ankara: Ütopya Kitabevi, s:210-220.

[62]      Tokgöz, O. (2015). İletişim Kuramlarına Anlam Vermek, Başlangıcından Günümüze Anglo-Amerikan İletişim Kuramı, Ankara: İmge Kitabevi.

[63]       Tosun, N. B. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayım.

[64]       Vardar, B. (1999). XX. Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan Seçmeler), İstanbul: Multilingual.

[65]      Wallace, R. A. & Wolf, A. (2015). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Klasik Geleneğin Gelişmesi, çev: Elburuz, L. & Ayas, M. R. Ankara Doğu Batı Yayınlar.

[66]      Williamson, J. (2001). Reklamların Dili, Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, çev: Fethi, A. Ankara: Ütopya Yayınevi.

[67]      URL-1 http://www.sozcu.com.tr/2016/teknoloji/facebook-kullanici-sayisini-acikladi-1331859/ (10.01.2017).