10.7456/ctc_2017_11

AN INSTITUTIONAL MANAGEMENT CRISIS RESEARCH IN SOCIAL MEDIA: SOMA CASE

İrfan ERTEKİN

Hicran Özlem ILGIN

Didem Ataman YENGİN

 

ABSTRACT

The news related to the Case in which 301 workers lost their lives as result of gas poisoning in Soma Coal Mine on May 14, 2014 was screened on the Internet news portals of 3 newspapers with large circulation rates in social media journalism in Turkey, and the aforementioned news was discussed in terms of experienced institutional crisis management. The primary purpose to carry out this research was to predict that an institutional management crisis was experienced in terms of coal company related to the aforementioned Case and to reveal this Case in terms of social media journalism using content analysis. The research was a ″Screening Research″ in terms of providing and using information. The research was carried out through ″Content Analysis″ method. The aforementioned review was performed upon news and comments related to the institutional management crisis relevant to ″Soma Case″ as the research subject. Each word and sentence in news and comments related to ″Soma Case″ between 14.05.2014 and 12.08.2014 time period in archives were included into the research. Aforementioned screening was performed in the archives of Milliyet, Hürriyet and Newstürk social media newspapers, respectively, depending upon ″the first 100 news sites clicked most in Turkey″ decided by Comscore in 2013 and 2014. As a result of screening, it was concluded that totally 965 pieces of news related to ″Soma Case″ were determined to be included, and 86 pieces of news among these were related to the Soma coal management crisis.

Keywords: Social Media, Soma Case, Institutional Management Crisis

 

FULL PAPER

PDF

 

REFERENCES

[1]    Asunakutlu, T. Safran, B. Tosun, E. (2003). Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 5, Sayı 5.

[2]    Atabek, N. (1998). Gündem Belirleme Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 7.

[3]    Demirtaş, H. (2016). Kriz Yonetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl 6, Sayı: 23, 2000. Ertekin, İrfan, Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişim Algısı, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Çalışmaları Dergisi, Yıl 2 Sayı 3.

[4]    Gül, M. & Cengiz, G. (2016). Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Azerbaycan ve Türkiye’de Siyasal Partilerin Sosyal Medya Kullanımları, International Journal of Social Science, Number 50.

[5]    Görkem, Ş. (2013). Kuramda ve Uygulamada Kurumsal İletişim, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

[6]    Grunig, J. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. Rota Yayınları.

[7]    Mc Quail, D. & Windahl, S. (1993). İletişim Modelleri, Çeviren: Mehmet Küçükkurt, İmaj Yayınları, 1993.

[8]    Karcıoğlu, Fatih, Timuroğlu, M.Kürşat, Çınar, Orhan; Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Uygulama, Yönetim, Yıl 20, Sayı 63, 2009.

[9]    Kuyucu, Mihalis, Gündem Belirleme Teorisi Bağlamında Radyo Mecrasının Müzik Kamuoyunu Belirleme Gücü, Proceedings of SOCIOINT 2016, 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2016.

[10]  Örnek, Ali Şahin, Aydın, Şule; Kriz ve Stres Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık, 2006.

[11]  Patan, Günseli Nilhan, İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Stratejisinin Önemi, Selçuk Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009.

[12]  Peltekoğlu, Filiz Balta; Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2012.

[13]  Tunçel, Hakan; Halkla İlişkiler Alanı Olarak Kurum İçi İletişim: Türkiye ve İngiltere Halkla İlişkiler Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2007.

[14]  Yüksel, Erkan, “Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?, Sosyal Bilimler Dergisi (1), 2007.

 

Internet References

[1]    http://www.alexa.com

[2]    http://www.milliyet.com.tr

[3]    http://www.google.com.tr